Design

Design je proces donošenja serije odluka koje imaju za cilj konstriuiranje, oblikovanje ili kreiranje nečega. Design se precizno definira kao dostignuće cilja unutar ograničenja. Design se obično odvija po unaprijed određenom planu, ideji ili zamisli. Svrha dizajna je realizacija plana ili ideje koji mogu biti uzrokovani potrebom da se riješi određen problem. Zbog toga se proces dizajna često definira i kao proces rješavanja problema.

Kada se govori od dizajnu nekog proizvoda, predmeta ili objekta, obično se pod dizajnom smatra aranžman ili konfiguracija pojedinačnih komponenti koji čine cjelinu proizvoda, predmeta ili objekta.

Riječ dizajn ima korijen u latinskim riječima de i signare.

Danas dizajn ne predstavlja specifičnu profesiju niti disciplinu jer je pojam preširok. Postoje mnogobrojne discipline dizajna. Neke od njih su:

industrijski dizajn
interijer dizajn
grafički dizajn
modni dizajn
type dizajn
Razvojem tehnologije i shodno potrebama društva, nameću se nove ovlasti dizajna koje su tek u začetku razvoja kao što su:

web dizajn
interaktivni dizajn
informacijski dizajn